Standard of Perfection for Poultry and Bantams worldwide

World Poultry and Bantam Association NPO-NGO

Send password

Overberger Enten (all)


Overberger Enten

Canard d'Overberg, Overbergse eend, Anatra d'Overberg, Overbergskie, Ovoerberžská kačica, Ovoerberžské kachny


Den Standard zu dieser Rasse finden sie unter den folgenden Standardbeschreibungen :


Newsletter