Standard of Perfection for Poultry and Bantams worldwide

World Poultry and Bantam Association NPO-NGO

Send password

Houdan (all)


Houdan

Houdans, Hudánka, Hudánky, Hudan


Den Standard zu dieser Rasse finden sie unter den folgenden Standardbeschreibungen :
BDRG


EE
Newsletter