Standard of Perfection for Poultry and Bantams worldwide

World Poultry and Bantam Association NPO-NGO

Sign In

Jurlower Kräher (all)


Jurlower Kräher

Chanteur de Yurlow, Jurłowska piejąca, Jurlow pjevač, Jurlow Horozu


Den Standard zu dieser Rasse finden sie unter den folgenden Standardbeschreibungen :

Newsletter