Standard of Perfection for Poultry and Bantams worldwide

World Poultry and Bantam Association NPO-NGO

Sign In

Schottische Krüper (all)


Schottische Krüper

Schotse kruiper, Scots Dumpy, Courtes pattes écossaise, Schotse kruipers, Kukułka szkocka, Škoska kruper kokoš, Kısa baçaklı İskoç Tavuğu


Den Standard zu dieser Rasse finden sie unter den folgenden Standardbeschreibungen :

Newsletter