LogoAppenzeller Spitzhauben (all)


Appenzeller Spitzhauben

Appenzelloise huppée, Appenzeller spitskuif, Appenzell con Ciuffo, Appencellska šiljasto-kukmasta, Appenzeller spitskuiven, Appencelska czubata, Appenzeller spidstop, Appenzeller Moñuda, Apenzelský chocholáč, Apencelští chohcoláči, Appenzelli hegyesbóbitás, Kachulat Apentseler, Apenceler sa špicastom ćubom, Apenzeler spicasta kokoš, Tepeli Appenzell


Den Standard zu dieser Rasse finden sie unter den folgenden Standardbeschreibungen :