LogoDeutsche Langschan (all)


Deutsche Langschan

Langshan allemande, Duitse Langshan, German Langshan, Langschan Tedesca, Njemački Langschan, Langshan (Duitse fokrichting), Langszanka niemiecka, Langshan, Langshan Alemana, Langšanka nemecká, Langšanka německá, Langshan allemande, Német Langschan, Nemski Langshan, Langshan German, Nemački langsan, Njemačka duga kokoš, Alman Langshan


Den Standard zu dieser Rasse finden sie unter den folgenden Standardbeschreibungen :