LogoFamenner (all)


Famenner

Famennoise, Famenne, Fameńska, Famener kokoš


Den Standard zu dieser Rasse finden sie unter den folgenden Standardbeschreibungen :