LogoDeutsche Zwerg-Langschan (all)


Deutsche Zwerg-Langschan

Langshan allemande naine, Duitse Langshankriel, German Langshan bantam, Langsahan Tedesca nana, Njemački patuljasti langschan, Langshan krielen (Duitse fokrichting), Niemiecki langschan miniaturowy, Dværg-Langschan, zdr. Nemecká Langschanka, Zdrobnělé Langšanky, Német törpe langschan, Nemski Langshan bantam, Nemački patuljasti langsan, Alman Cüce Langshan


Den Standard zu dieser Rasse finden sie unter den folgenden Standardbeschreibungen :