LogoZwerg-Asil (all)


Zwerg-Asil

Asyl naine, Aseelkriel, Asil bantam, Asil nana, Patuljasti asil, Aseel kriel, Bojowiec Asil miniaturowy, Asil enano, zdr. Asilka, Zdrobnělé asilky, Törpe Asil, Azil bantam, Patuljasti asil, Cüce Asil


Den Standard zu dieser Rasse finden sie unter den folgenden Standardbeschreibungen :